Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád mateřské školy


Vnitřní řád školy se řídí základními předpisy:

 • Vyhláškou o předškolním vzdělávání - MŠMT č. 43/2006 Sb.
 • Listinou základních práv a svobod
 • Úmluvou o právech dítěte - sdělení č. 104/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničí
 •  Zákonem o rodině - zákon č. 210/1998 ve znění č. 321/2002 Sb.
 •  Zákonem o sociálně právní ochraně dítěte - zákon č. 359/1999 Sb.
 • Zákonem č. 561/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláškou o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami č. 73/2005 Sb.

 

Zápis dětí do MŠ

Děti jsou přijímány na základě vyhlášky o mateřských školách v době zápisu do MŠ, v případě volného místa i během celého školního roku.

 

Docházka dětí do MŠ

Docházka není povinná, ale z hlediska psychohygieny dítěte doporučujeme příchod dítěte do 8 hodin. Děti mohou docházet do mateřské školy v průběhu celého dopoledne po dohodě s učitelkou ve třídě. Rodiče mají právo na informace o vzdělávání dítěte, vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Rodiče jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte (osobně, písemně, telefonicky), informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Onemocní-li dítě infekční chorobou nebo vyskytne-li se infekční choroba v rodině, je nutné v zájmu zdraví dítěte i ostatních přinést potvrzení od lékaře, že smí dítě do kolektivu docházet.

Mateřská škola je otevřena pondělí – pátek:6:00-16:00

 

Odchody dětí domů:

od 12:00 - 12:15 po obědě
od 14:00- 16.00 hod.

 

Doporučujeme

Oblečení do tříd

 • jednoduché, lehčího rázu vždy se zapínáním dopředu, s kapsou na kapesník
 • náhradní oblečení pro hru na školní zahradě
 • na odpolední odpočinek si děti přinesou tričko nebo pyžamo které se po 14 dnech vyměňuje
 • všechny osobní věci dítěte je nutné označit celým jménem dítěte
 • nedávejte dětem do školy, řetízky a prstýnky.
   

Organizace v šatnách

Oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodič rozhoduje, kdo dítě do mateřské školy přivádí a odvádí, v případě jiné osoby (zletilé i nezletilé) je třeba podepsání plné moci.

Rodiče pomohou mladším dětem při převlékání, doporučujeme, aby se nejstarší děti převlékaly samy.

Po převlečení a přezutí rodiče zazvoní na učitelku, které osobně dítě předají a počkají, až jej učitelka převezme. Odpoledne při příchodu rovněž na učitelku zavolá, aby mohla učitelka dítě vydat. Dbejte, aby se děti chovaly ukázněně, chování dětí je Vaší záležitostí.

 

Provozní doba:   6:00-16:00

 

Dopolední činnosti:

 • spontánní hra
 • pohybové aktivity
 • 8:30 hod. svačina
 •  řízené činnosti
 •  pobyt venku
 •  11:30 hod hygiena, oběd

Odpolední činnosti:

 • odpočinek, spánek
 • 14:00 hod. odpolední svačina
 •  spontánní hry
 • zájmové kroužky
 •  pobyt venku - školní zahrada (dle počasí)

Stravování dětí

Pokud je dítě v době podávání stravy přítomno,musí být stravováno

 

Upozornění pro rodiče

V zájmu dodržování režimu dne a plnění výchovného programu žádáme rodiče, aby učitelce při příchodu a odchodu dětí sdělovali pouze nejnutnější informace. Podrobnější informace budou průběžně podávány:

 • po pracovní době učitelky
 •  na třídních schůzkách
 •  ve sjednaném termínu.

 

 

Organizační  formy dne :

  6.00 - 8.30        scházení dětí, ranní hry

  8.30 - 8.50        ranní kruh, pohybové aktivity

  8.50 - 9.10        ranní svačina

  9.10 - 9.30        nabídka výchovně vzdělávací činnosti

  9.30 - 11.30      pobyt venku

11.30 - 12.00      hygiena, oběd

12.00 - 14.00      odpočinek, od 13.hod aktivity nespících dětí

14.00 - 14.20      průběžná svačina

14.20 - 16.00      aktivity (kroužky), didaktické cílené činnosti, hry dle přání

 

 

 V uspořádání dne ve třídě jsou závazné doby výdeje jídel.